โรงเรียนออกกฎร้องเพลงชาติไม่ดัง หัก 10 คะแนน

โรงเรียนดังสุรินทร์ ออกกฎตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ร้องเพลงชาติ – เพลงสรรเสริญไม่ดัง ถูกตัด 10 คะแนน ฐานไม่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นความผิดร้ายแรง

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เพจเฟซบุ๊ก นักเรียนเลว ได้มีการเผยแพร่เอกสารของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.สุรินทร์ ซึ่งมีการออกระเบียบการตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน  หมวดรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระบุไว้ดังนี้..

– ไม่กระทำพิธีการทางศาสนาด้วยความเต็มใจ ตัดคะแนน 5 คะแนน

          – ไม่ยืนตรงเคารพธงชาติและเพลงสรรเสริญ ตัดคะแนน 10 คะแนน

          – ไม่ร่วมเปล่งเสียงร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญอย่างดัง ตัดคะแนน 5 คะแนน

          – ไม่เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและประเทศ ตัดคะแนน 10 คะแนน

          – กระทำการอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตัดคะแนน 50 คะแนน